Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2017

vaka
22:13
Świat rozpaczy i bólu.
Kwiaty kwitną
Nawet wtedy.
— Issa
Tags: haiku
Reposted byjakmidzisiajzlehormezajestemjedenSkydelanlekkaprzesadakattrinaoversensitiveOlsonekMonia94lottibluebellmikrokosmoslekkaprzesadahormezaanorexianervosahumanesmokingtime
vaka
22:11
Słuchajcie,
Wszystkie pełzające stworzenia,
Dzwonu przemijania.
— Issa
Tags: haiku
vaka
22:10
Nigdy nie zapominaj:
Chodzimy nad piekłem
Oglądając kwiaty.
— Issa
Tags: haiku
vaka
21:54
Oddaj wierzbie
Całą nienawiść, całe pożądanie
Twego serca.
— Basho
Tags: haiku
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl